Woonpark

 

Toelichting op conceptplan

 

Op deze website is de proefverkaveling te zien van juni 2020. Hieronder een korte toelichting op de kaarten en beelden. Bij Nieuws vindt u de presentaties en verslagen van de bijeenkomsten met bewoners.

 

Aanleiding

Door de ontwikkelingen  in de zorg heeft Parnassia minder bedden nodig. Cliënten wonen zelfstandiger. Op Park Bloemendaal is daardoor ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Hier komen naar huidige inschatting 262 woningen. Daarvan is 30% sociale woningbouw met voor mensen die zijn toegewezen op de zorg van Parnassia, 10% voor particuliere opdrachtgevers (vrije kavels) en 60% koopwoningen. De opbrengst van de grondverkoop wordt gestoken in de zorg en moderne huisvesting. 

 

Plannen behoorlijk herzien

Stedenbouwkundig en landschapsbureau Vollmer & Partners heeft een concept plan uitgewerkt. De proefverkaveling is vrij gedetailleerd, om te kunnen zien hoeveel woningen er kunnen passen. De uiteindelijke indeling en aantallen kunnen afwijken. Naar aanleiding van reacties van de klankbordgroep, andere omwonenden en de AVN in het eerste kwartaal van 2018 is de plankaart behoorlijk aangepast. Vervolgens zijn er nog wat kleinere verschuivingen geweest, naar aanleiding van adviezen op het gebied van verkeer en ecologie. De nieuwste plankaart is gepresenteerd op 3 juni 2020 tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep. 

 

Groen

Uitgangspunt is een zeer groen woongebied met veel ruimte tussen de bebouwing. Waardevolle bomen en andere natuurwaarden worden zorgvuldig in kaart gebracht. De watergang krijgt natuurlijke oevers. De woningen worden volgens de nieuwste duurzaamheidseisen ontwikkeld en zijn gasloos. 

 

Verkeersonderzoek

De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is onderzocht door verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng. Dit geldt voor de auto-ontsluiting op het terrein zelf (met in het bijzonder aandacht voor de Bep Bakhuysweg en de Harry Denisstraat). Het verkeersonderzoek kunt u hier downloaden. Daarnaast stemt de gemeente met buurgemeente Westland af wat het autoverkeer betekent voor de bestaande infrastructuur rond Park Bloemendaal, omdat er meerdere woningbouwlocaties in de directe omgeving zijn. 

 

Parkeren

De parkeerplaatsen voor bewoners van Park Bloemendaal moeten een plek krijgen in Park Bloemendaal zelf, dus niet op de rest van de Parnassia-locatie. Ook moeten daar plekken komen voor bezoekersparkeren. Voor de huidige bewoners van het Parnassiaterrein moeten ook voldoende parkeerplaatsen overblijven. Hiervoor zijn suggesties gedaan (zie kaart), die nog worden onderzocht/uitgewerkt in samenspraak met de huidige bewoners. 

 

Fietsverkeer

Er komt geen doorgaande snelfietsverbinding tussen Park Bloemendaal / het Parnassiaterrein en Vroondaal. Recreatief fietsen op het terrein blijft net als nu mogelijk, wellicht ook vanuit Vroondaal.