Nieuws

 

Inloopmiddag en -avond 29 mei 2024 over PUK

Het planuitwerkingskader (PUK) voor de bouw van woningen in woonzorgpark Bloemendaal is gereed. Dit plan stelt de voorwaarden vast voor de bouw van maximaal 262 nieuwe woningen in het zuidelijke deel van Park Bloemendaal. Minstens 30% van deze woningen, dus 80 stuks, zijn sociale huurwoningen bestemd voor cliënten van de Parnassia Groep. In deze sociale huurwoningen wonen straks mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, die zelfstandig wonen, maar zorg en begeleiding in de nabijheid nodig hebben. Het ontwerp-PUK is hieronder te downloaden. 

 

 

Inloopmiddag & -avond voor omwonenden

Op 29 mei organiseren Parnassia Groep en gemeente Den Haag samen een inloopmiddag en -avond voor omwonenden. Op deze avond kunt u aan de hand van panelen kennisnemen van het planuitwerkingskader. Vertegenwoordigers van de gemeente en van Parnassia Groep zijn aanwezig om het PUK toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig. 

 

Wanneer: Woensdag 29 mei 2024,
vrije inloop tussen 16:30 uur en 20:30 uur

 

Waar: H.Franciscuskerk, Monsterseweg 75, Den Haag

 

 

Download
Ontwerp-Planuitwerkingskader (PUK) Park Bloemendaal
ParkBloemendaal_PUK_lr.pdf
Adobe Acrobat document 45.4 MB

Meer over het Planuitwerkingskader (PUK) 

Waarom bouwen we nieuwe woningen op woonzorgpark Bloemendaal?

Bloemendaal is al lang een plek waar zorg wordt geboden aan mensen met psychiatrische problemen. Door de jaren heen zijn de zorgmethoden veranderd, net als de kijk op de rol van mensen met psychische problemen in de samenleving. Tegenwoordig ligt de focus in de zorg op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt, met als doel hen zo veel mogelijk deel te laten nemen aan de reguliere samenleving. Dit betekent dat steeds meer cliënten in hun eigen omgeving in de regio Haaglanden zorg en begeleiding krijgen. Hierdoor zijn er minder behandelplekken nodig op woonzorgpark Bloemendaal, wat leidt tot de sloop van oude zorggebouwen. De Parnassia Groep wil de vrijgekomen ruimte gebruiken voor een andere functie waar maatschappelijk grote behoefte aan is: het bouwen van nieuwe woningen. Dit is een logische vervolgstap op de in de jaren 90 van de vorige eeuw ingezette omgekeerde integratie op Park Bloemendaal.

 

De nieuwe woonbuurt past in de omgeving

Park Bloemendaal, gelegen tussen de binnenduinrand en het polderlandschap, maakt deel uit van een bosrijke zone. In het planuitwerkingskader zijn regels vastgelegd over de bouwhoogte en locatie van de woningen, zodat het groene en parkachtige karakter van het gebied behouden blijft en zelfs versterkt wordt. 

 

Hieronder het plangebied in de luchtfoto van de omgeving. 

 

 

Verkeer en parkeren

De meeste woningen in de nieuwe woonbuurt worden via de Oorberlaan ontsloten voor autoverkeer. Er komt dus een knip in het verkeerssysteem, waardoor geen autoverkeer mogelijk is tussen de nieuwe woonwijk enerzijds, en de bestaande woonbuurt en de zorglocatie anderzijds. Dit sluit aan bij de wensen van de omwonenden en de Parnassia Groep.

De bestaande woonbuurt en de zorglocatie van Parnassia blijven verkeerskundig met elkaar verbonden. De bestaande woonbuurt en de zorglocatie zijn voor autoverkeer ontsloten via de Monsterseweg (nabij het Hoofdgebouw, via de Abe Lenstraweg, en via de Bep Bakhuisweg).

 

Een klein deel van de nieuwe woningen wordt ontsloten via de Bep Bakhuijsweg. Dit betreft de 18 nieuwe woningen op de locatie van de voormalige Emilie Hoeve en de 4 nieuwe woningen op de locatie van de voormalige reinwaterkelder.

Voor 24 nieuwe woningen moet nog definitief worden gekozen of ze worden aangesloten op het verkeerssysteem van de bestaande woonwijk, of dat van de nieuw te bouwen woonwijk.

Het planuitwerkingskader schrijft ook voor dat de nieuwe woningen moeten voldoen aan het parkeerbeleid van gemeente Den Haag. Er zullen dus voldoende parkeerplaatsen aangelegd worden. Aan het einde van de Harry Dénisstraat bij de Piet Toepoelweg verdwijnen enkele parkeerplaatsen, die in de huidige situatie gebruikt worden door bewoners en bezoekers van de bestaande woningen. Voor deze parkeerplaatsen zal compensatie worden geboden, voordat de bestaande parkeerplaatsen kunnen worden verwijderd. In ieder geval zullen de woningen aan het westelijk deel van de Harry Dénisstraat na het weghalen van deze parkeerplaatsen moeten kunnen voldoen aan de parkeernormen van gemeente Den Haag.

 

In de volgende fase wordt een ontwerp voor de buitenruimte gemaakt. Omwonenden krijgen daarbij opnieuw gelegenheid om mee te denken.

 

Hoe is het planuitwerkingskader tot stand gekomen?

Het planuitwerkingskader is ontwikkeld in een proces in de periode 2017 - 2024, waarbij omwonenden zijn betrokken. Er waren drie brede participatiebijeenkomsten en diverse feedbackmomenten via een klankbordgroep van omwonenden. De input van klankbordgroep en individuele omwonenden heeft meegewogen bij de totstandkoming van de PUK, waarbij na zorgvuldige afweging, een deel van de gewenste aanpassingen is overgenomen. Het verslag van de participatie kun u teruglezen in hoofdstuk 2 van het planuitwerkingskader.

 

Besluitvorming over het planuitwerkingskader

Het planuitwerkingskader wordt besproken in het college van B&W en de gemeenteraad. Vervolgens neemt het college een besluit over de vaststelling van het planuitwerkingskader.

 

Wat gebeurt er na besluitvorming over het planuitwerkingskader?

Nadat het kader vastgesteld is, zal Parnassia Groep een ontwikkelaar kiezen, die de grond koopt en de nieuwe woningen gaat ontwerpen en bouwen. Deze ontwikkelaar zal opnieuw in gesprek gaan met de omgeving over de uitwerking van het ontwerp binnen de vastgestelde randvoorwaarden.

 

De ontwikkelaar kan de nieuwe woningen gaan bouwen wanneer de gemeente daarvoor een omgevingsvergunning heeft afgegeven. Er zijn meerdere vergunningprocedures die kunnen leiden tot een omgevingsvergunning. Parnassia Groep en gemeente zullen kiezen voor een procedure waarbij er in ieder geval eenmalig ruimte is voor het indienen van zienswijzen, voorafgaand aan een definitief besluit over de vergunning. 

 

Contact

Heeft u naar aanleiding van het planuitwerkingskader of dit nieuwsbericht vragen? Of wilt u iets aan ons kwijt? Neem dan contact op met de projectorganisatie die namens Parnassia Groep werkt aan de ontwikkeling van Park Bloemendaal, via info@parkbloemendaal.nl


Verkeersonderzoek Goudappel Coffeng

Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng heeft de verkeersverwachting voor gemotoriseerd verkeer in Woonzorgpark Bloemendaal onderzocht. De uitkomsten zijn op hoofdlijnen gepresenteerd op een bijeenkomst met de klankbordgroep op 3 juni 2020. Hieronder kunt u het volledige rapport downloaden. 

 

Download
Verkeersonderzoek 3-6-2020
rapport 005241.pdf
Adobe Acrobat document 3.8 MB

Klankbordgroep 3 juni 2020

Op 3 juni 2020 vond een bijeenkomst met de Klankbordgroep plaats. Het ging om een afgeslankte vorm vanwege de corona-beperkingen. De andere leden kregen wel nog circa twee weken de tijd om te reageren op de presentatie, het verkeersonderzoek en het verslag. Het verkeersonderzoek vindt u hierboven. De complete presentatie van deze avond vindt u hieronder. Het verslag is op 3 juli n.a.v. enkele vragen en aanvullingen nog eenmaal herzien. Die versie vindt u hieronder. 

Download
Verslag Klankbordgroep 3-6-2020
Verslag_Klankbordgroep_3_6_2020.pdf
Adobe Acrobat document 126.4 KB
Download
Presentatie klankbordgroep 3-6-2020
COMPLEET_Klankbordgroep_WZP_3-6-2020.pdf
Adobe Acrobat document 5.0 MB


Informatieavond 1 juli 2019

De plannen voor Park Bloemendaal zijn opnieuw tegen het licht gehouden en op een aantal onderdelen aangepast. Meer hierover is gegeven op een openbare informatieavond op 1 juli.

Download
Presentatie Bewonersavond 1-7-2019.pdf
Adobe Acrobat document 3.9 MB
Download
Verslag bew-avond 1-7-19 herzien 6sep.pd
Adobe Acrobat document 941.2 KB
Download
Ontsluitingsaltern_klankbgroep_24-06-201
Adobe Acrobat document 977.9 KB


Informatieavond 12 maart 2018:

terugkoppeling resultaten Klankbordgroep

In november 2017 vond een eerste informatieavond plaats over de herontwikkeling van Park Bloemendaal. Naar aanleiding van deze avond is er meer tijd genomen om het conceptplan nader te bespreken met omwonenden.

 

Dit gebeurde in een klankbordgroep, die tweemaal bijeen kwam: op 15 januari en op 5 februari j.l.

 

Op maandag 12 maart is tijdens een informatieavond een terugkoppeling van de resultaten uit de klankbordgroep gepresenteerd aan omwonenden van Park Bloemendaal. Parnassia Groep organiseerde deze avond in samenwerking met de gemeente Den Haag.

 

De presentatie en het verslag van de avond kunt u hieronder downloaden. Ook vindt u hier de presentatie van Aletta de Ruiter, secretaris van de Algemene Vereniging Natuurbehoud (AVN).

 


Download
Verslag Bewonersavond 12-3-18.pdf
Adobe Acrobat document 549.5 KB
Download
Presentatie Bewonersavond 12-3-18.pdf
Adobe Acrobat document 2.6 MB
Download
Presentatie AVN 12-3-18.pdf
Adobe Acrobat document 1.8 MB


Informatieavond 12 maart 

Parnassia Groep nodigt u graag uit voor een informatieavond op maandag 12 maart in de St. Franciscuskerk, Monsterseweg 75 te Den Haag. Inloop is om 19.00 uur, aanvang is 19.15 uur. Parnassia Groep organiseert deze avond in samenwerking met de gemeente Den Haag.

 

Mocht u met de auto komen, dan kunt u vlakbij de St. Franciscuskerk parkeren, zie parkeerlocaties hiernaast. 

 

Onder het kopje Woonpark op deze website vindt u enkele geactualiseerde plankaarten, ter voorbereiding op de bewonersavond. 

 

 

Het gaat om een compacte avond, met het volgende programma:

19.00 uur: Inloop/ontvangst

19.15 uur: Welkom, door gespreksleider Arjan Kaashoek van De Wijde Blik

19.15 uur: Terugkoppeling resultaten klankbordgroep en wat daarmee gedaan is. 

                         • Bep Bakhuijsweg (auto-ontsluiting of fietsroute)

                         • Parkeren (bestaande woonwijk)

                         • Verkeer (afstemming Westland)

                         • Groen

                         • Participatie

19.30 uur: Ruimte voor de belangrijkste vragen 

19.45 uur: Hierna kunt u onder het genot van een drankje de kaarten uit de presentatie gedetailleerder bekijken en eventueel

                 specifieke vragen stellen aan genoemde organisaties. 

20.30 uur: Einde

 


Klankbordgroep gestart 

Op 15 januari 2018 vond de eerste klankbordgroep plaats met bewoners en omwonenden van Park Bloemendaal, in het Oude Theehuis. Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van inventariseren van alle vragen, zorgen en wensen van bewoners. Daarnaast lichtte de gemeente haar visie op het gebied toe. Een aantal bewoners presenteerde een kaart met alternatieve verkeersroutes. Naast verkeer en parkeren kwam ook met name groen aan de orde. Aanmelden voor de klankbordgroep is niet meer mogelijk, de bestaande groep komt in februari opnieuw bijeen. In maart volgt naar verwachting een brede bewonersavond waar alle bewoners en omwonenden welkom zijn.  

 

 


Voorlopige plannen gepresenteerd  

Op 27 november is aan bewoners en omwonenden de plannen voor Park Bloemendaal gepresenteerd. Het gaat om een stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning: het komend jaar wordt gebruikt om de plannen concreet  te maken, met als belangrijke stap een onherroepelijk Bestemmingsplan. Als voorloper op het Bestemmingsplan stelt de gemeente de komende periode een zogeheten PlanUitwerkingsKader (PUK) op. Het verslag van de avond, de presentatie van Tom Bullens (Vollmer & Partners) en de doorlopende presentatie van de avond kunt u hieronder downloaden. Spoedig volgt meer informatie over hoe en wanneer bewoners kunnen meedenken over de stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning. 

 

 

Download
Presentatie Park Bloemendaal
Presentatie bewonersavond.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Download
Presentatie Tom Bullens
Presentatie Vollmer&Partners.pdf
Adobe Acrobat document 3.3 MB
Download
Verslag bewonersavond 27/11/2017
Verslag bewonersavond Park Bloemendaal 2
Adobe Acrobat document 686.9 KB


Informatieavond omwonenden

  

Omwonenden van Park Bloemendaal zijn van harte welkom op een informatieavond over de plannen op maandag 27 november om 19:00 uur in de St. Franciscuskerk op het terrein van Parnassia (Monsterseweg 93). Parnassia en haar vastgoedadviseur STAAT Bouwmanagement zullen de woningbouwplannen toelichten. De gemeente Den Haag zal  het proces toelichten rond de Nota van Uitgangspunten die de gemeente nu opstelt. U kunt zich aanmelden via info@parkbloemendaal.nl