Proces

 

Op een openbare bewonersavond op 27 november 2017 werden omwonenden geïnformeerd over de concept plannen. In het het eerste kwartaal van 2018 boog een klankbordgroep zich over de plannen en werden de resultaten hiervan teruggekoppeld op een volgende openbare bewonersavond. Sinds maart 2018 is naar aanleiding van de reacties aan de plannen gewerkt. In juni 2019 is de klankbordgroep geïnformeerd over de behoorlijk herziene plannen. Vervolgens werd ook de hele wijk weer bijgepraat, op een openbare bewonersavond op 1 juli 2019. 

Hierna werd het verkeersonderzoek opgeleverd en zijn er nog wat kleine planaanpassingen gedaan. Op 3 juni 2020 is de  klankbordgroep (in afgeslankte vorm vanwege corona) hierover bijgepraat.  


Korte impressie bijeenkomsten klankbordgroep

 

Een klankbordgroep met een brede samenstelling van omwonenden kwam tot nu toe reeds viermaal bijeen om te praten over het conceptplan voor Park Bloemendaal. 

 

Op 15 januari 2018 kwam de klankbordgroep voor het eerst bijeen. Deze bijeenkomst stond in het teken van inventariseren van alle vragen, zorgen en wensen van bewoners. Daarnaast lichtte Parnassia haar visie op het gebied toe. Een aantal bewoners presenteerde een kaart met alternatieve verkeersroutes. Zo waren er zorgen over het autoverkeer door/langs de bestaande woonwijk, een aantal bewoners pleitte daarom voor ontsluiting via Vroondaal. Ook vroegen bewoners aandacht voor voldoende parkeercapaciteit in de huidige woonwijk. Daarnaast kwam groen aan de orde. De bomeninventarisatiekaart was inmiddels gedetailleerder uitgewerkt en is kort besproken met de klankbordgroep. 

 

Uitwerking

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst hebben de gemeente en Parnassia Groep uitvoerig gekeken naar de diverse wensen en alternatieven die bewoners aandroegen. Niet alles kan worden gehonoreerd, maar waar mogelijk zijn aanpassingen gedaan en onderdelen iets meer uitgewerkt. Tijdens de tweede bijeenkomst, op 5 februari 2018, werd dit gepresenteerd. Eerst werd toegelicht dat de gemeente Den Haag in goed overleg met de gemeente Westland naar aanleiding van de verschillende nieuwbouwontwikkelingen de ontsluitingswegen op elkaar afstemt. Ontsluiting via Vroondaal lijkt niet haalbaar. Voor de Bep Bakhuijsweg zijn twee varianten getekend. In de ene variant functioneert deze weg als fietsroute (over de bestaande weg, dus aanleg van een fietspad is niet aan de orde). In de andere variant functioneert de Bep Bakhuijsweg als auto-ontsluitingsweg voor het meest oostelijk gelegen woonbuurtje van Park Bloemendaal, met 25-30 woningen. Het aantal autobewegingen zal in dat geval naar verwachting ongeveer gelijk zijn aan voorheen, voor de sloop van de kliniek Emiliehoeve en het kantoorgebouw. 

Ook worden op de Parnassia-locatie meerdere locaties nader onderzocht op de mogelijkheid om daar extra parkeerplekken te creëren voor bewoners van de huidige woonwijk. Dit lijkt op een aantal locaties goed haalbaar. Verder kwam de situering van sociale woningbouw ter sprake. De locatie daarvan is aangepast en later is ook de vorm van het gebouw nog aangepast, om meer groen te sparen. In de nieuwe woonwijk worden verschillende natuurwaarden gerealiseerd, onder meer door veel nieuwe natuur aan te leggen. Van parkachtige sferen tot bosjes. De AVN heeft een rapport opgesteld. Ook de gemeente heeft vanuit ecologie gereageerd en naar aanleiding daarvan zijn nog enkele kleinere wijzigingen in het plan doorgevoerd, zoals de genoemde vorm van het appartementengebouw met sociale woningbouw, maar ook de afstand tussen de zuidelijke watergang en de nieuwe woningen daar.  Behoud van natuurwaarden en compenserende maatregelen worden in het vervolgtraject intensief onderzocht.

 


Doorkijk vervolgproces

 

PUK

Het conceptplan blijft een plan op hoofdlijnen, bedoeld voor het PlanUitwerkingsKader (PUK). Dit is een Haags instrument waarmee de gemeente een particuliere initiatiefnemer (in dit geval de Parnassia Groep) een aantal eerste kaders meegeeft van een mogelijke gebiedsontwikkeling. De PUK wordt naar verwachting in de zomer van 2020 voorgelegd aan het College van B&W. De PUK kent verder geen formeel besluitvormingstraject met inspraak en dergelijke. Na bespreking in B&W gaat de PUK ter informatie naar de raad. 

 

Bestemmingsplan

Om de ontwikkeling van Park Bloemendaal mogelijk te maken is vervolgens een bestemmingsplanwijziging nodig. Dat is wél een formeel besluitvormingstraject met inspraak/zienswijzen en een informatiebijeenkomst en wordt afgesloten met een formeel besluit door de gemeenteraad. Tot die tijd worden nog veel onderzoeken uitgevoerd, zoals naar flora & fauna, verkeer (auto, fiets, OV) etc. Voorafgaand aan de formele terinzagelegging worden omwonenden weer geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken. 

 

Doorkijk naar realisatie

Pas na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan worden de gronden door grondeigenaar Parnassia Groep verkocht aan één of meerdere projectontwikkelaars. Die krijgen daarbij de nodige eisen mee door overdracht van de zogeheten anterieure overeenkomst. Denk aan het sparen van specifieke bomen, het aanleggen van nieuwe natuuraanleg, het beheer van groengebieden, het toepassen van een beeldkwaliteitsplan, duurzaamheidseisen etc. De projectontwikkelaars hebben nog enige vrijheid om de deelgebieden in de wijk iets anders in te delen. Ze zijn daarbij wel gebonden aan een maximum aantal woningen (250 tot 300 woningen). Zij zullen de woningen ontwikkelen en vragen hiervoor een Omgevingsvergunning aan. Na het verkrijgen van de Omgevingsvergunning kan de bouw van de eerste woningen starten.